Členovia zoskupenia Nezávislí za Komárno veria, že priama komunikácia s obyvateľmi nášho mesta, vzájomná úcta a súdržnosť sú kľúčom k úspechu mesta Komárno. Veríme, že komunálna politika má slúžiť občanom a členovia zastupiteľstva majú riešiť potreby Komárňanov. Dobré rozhodnutia vznikajú spravidla v rámci spolupráce, politikárčenie nepatrí do komunálnej politiky. Víťazom musí byť občan, a nie záujmové skupiny. Chceme byť ozajstnými zástupcami ľudí, riešiť problémy starých i mladých, Slovákov aj Maďarov, a zároveň myslieť aj na tých najslabších. Postavíme Komárno na nohy. Chceme, aby sa tu dobre cítili miestni podnikatelia, zahraniční investori aj drobní živnostníci. Potrebujeme ich, pretože všetci tvoria pracovné miesta. Pred nami je niekoľko sľubných projektov, na ktoré chceme získať eurodotácie. Úspešní budeme len vtedy,ak budeme schopní konštruktívnej spolupráce. Sme rôznorodá skupina, ciele sú však spoločné.

 

 

Úspešné Komárno – hospodárska tematika

 

Podpora miestnych podnikateľov a živnostníkov

Aktívne oslovovanie investorov a podpora pre investície

Podpora rozvoja firiem a ich spoločenských záväzkov

Posilňovanie významu mesta v rámci regiónu

Euroregión Pons Danubii, združenie susediacich obcí, zabezpečenie zdrojov z fondov

Pons Danubii – regionálna spolupráca

Združenie miest a obcí v Komárňanskom okrese (ZMO KN) – posilniť hlas regiónu v rámci celoštátneho rozhodovania, regionálne zastúpenie

 

 

 

 

 

Rozvíjajúce sa Komárno – rozvoj mesta

 

Podpora pri tvorbe nových pracovných miest aj s cieľom prilákať domov mladých ľudí, konkurencieschopné pracovné prostredie

Rekonštrukcia pevnosti a efektívne využitie pre cestovný ruch

Rozvoj termálneho kúpaliska a plavárne

Podpora pri realizácii rozvojových aktivít mestského futbalového štadióna

Intenzívne využívanie zdrojov z fondov a dotácií

Starostlivosť o budované dedičstvo

 

 

 

 

 

Komárno, mesto kde sa dobre žije – životné prostredie

 

Oprava chodníkov a ciest, podpora pre vybudovanie obchvatu

Riešenie parkovania na sídliskách a v meste

Zelené Komárno – výsadba stromov

Efektívnejšie odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu

Efektívna hromadná doprava, bezplatná preprava detí a dôchodcov

Ústretový prístup k cyklistike v meste a jeho okolí

 

 

 

 

 

Starostlivé Komárno – sociálna oblasť

 

Prvé bývanie pre mladé rodiny

Ďalší rozvoj detských ihrísk

Starostlivosť o starších, širokospektrálna podpora dôchodcov

Pokračovanie programu verejných prác

Kategorický prístup voči neprispôsobivým občanom

Sociálne programy na pomoc nadaným deťom zo sociálne slabších vrstiev

 

 

 

 

 

Aktívne Komárno – šport, školstvo

 

Rekonštrukcia základných a materských škôl, posilnenie Centra voľného času a Základnej umeleckej školy

Vitálne univerzitné mesto, aktívne kontakty s inštitúciou

Proporcionálna podpora športovej činnosti, pomáhať každému z klubov

Pokračovať v rekonštrukcii športových zariadení a telocviční

Podpora talentov, predovšetkým mladých ľudí

Zabezpečiť možnosť aktívneho pohybu pre čo najviac Komárňanov

Bezplatný vstup do krytej plavárne pre deti a dôchodcov

 

 

 

 

 

Vitálne Komárno – kultúra, cestovný ruch

 

Pokračovať v rekonštrukcii Mestského kultúrneho strediska, rekonštrukcia kultúrnych domov v mestských častiach

Posilnenie vnímania festivalov v rámci celého regiónu, rozšírenie kalendára podujatí

Občianske organizácie – aktívny styk, zapájanie do organizovania podujatí a do rozhodovacieho procesu

OOCR Podunajsko, posilnenie región v oblasti cestovného ruchu, efektívne budovanie dizajnu

 

 

 

 

 

Transparentné Komárno – mestské firmy, komunikácia na mestskej úrovni

 

KOMVaK, Comorra Servis – efektívna a transparentná činnosť

Ďalšie posilňovanie transparentnosti, zlepšenie digitalizácie na osoh občanov a v záujme odstránenia byrokracie

Nová webová stránka mesta, mobilné prostriedky v záujme informovanosti

Posilnenie zákazníckeho centra, dvojjazyčnosť, rozšírenie možnosti vybavovania záležitostí elektronicky

Odborne fundovaný a ústretový úrad pre občanov