AKO VOLIŤ? – HOGYAN VÁLASSZUNK?

 

Ako vlastne a prečo volíme?
Voliť môžeme v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 hodiny

Voliť môžu tí, ktorí majú v meste trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili vek 18 rokov. Volič môže voliť v tom volebnom obvode, kde je evidovaný v zozname voličov. Volič je povinný svoju totožnosť preukázať občianskym preukazom.

Komárno je rozdelené na 3 časti:

1. volebný obvod: Nová Stráž – možno zvoliť 1 poslanca

2. volebný obvod: Západná časť Komárna, Nová Osada a Hadovce – možno zvoliť 12 poslancov

3. volebný obvod: Východná časť Komárna, Alžbetin ostrov, mestské časti Kava, Ďulov Dvor, Malá Iža,   Nová Osada a Harčáš – možno zvoliť 12 poslancov

Na hlasovací lístku môže volič zakrúžkovať aj menej ako 12 kandidátov.
Ak však zakrúžkuje viac ako 12 kandidátov, jeho hlas bude bezplatný.

Na hlasovacom lístku pre voľbu primátora mesta môže volič zakrúžkovať
len jediného kandidáta.

Volič, ktorý sa z vážnych, najmä zdravotných dôvodov nedokáže dostaviť do hlasovacej miestnosti, je oprávnený požiadať obec, resp. v deň volieb okrskovú volebnú komisiu o možnosť hlasovania pomocou prenosnej urny – môže tak však urobiť len na území volebného obvodu danej okrskovej volebnej komisie.
V októbrových voľbách rozhodneme o tom, kto bude riadiť naše mesto počas nasledujúcich štyroch rokov, kto bude prijímať dôležité rozhodnutia. Voľby sú vašou možnosťou vybrať si kandidáta, ktorého považujete za najschopnejšieho a najlepšie pripraveného viesť mesto, a aké zastupiteľstvo by ste podporili. Je to vynikajúca príležitosť na ukončenie rozporov, a zvoliť súdržné mestské zastupiteľstvo, ktoré posunie mesto tým správnym smerom.
.

 

Hogyan és miért választunk?

2022. október 29-én, szombaton 7:00-tól 20:00 óráig lehet szavazni

Azok szavazhatnak, akik állandó lakhellyel rendelkeznek és legkésőbb a választások napján betöltötték a 18. életévüket. A választó abban a választókörzetben szavazhat, amelyben a választók névjegyzékén fel van jegyezve. A választó köteles igazolni személyazonosságát.

Komárom 3 részre van osztva:

1. körzet, Őrsújfalu – 1 képviselőt lehet választani
2. körzet, Komárom nyugati része, +Kabátfalu és Gadóc – 12 képviselőt lehet választani
3. körzet, Komárom keleti része, +Erzsébet sziget, Kava, Gyulamajor, Kisizsa, Kabátfalu és Harcsás városrész – 12 képviselőt lehet választani

12-nél lehet kevesebb jelöltet karikázni, de ha több mint 12 jelölt van karikázva, úgy érvénytelen a szavazat.

A város polgármesterének megválasztására szolgáló szavazólapon a szavazó csak egyetlen jelölt sorszámát karikázhatja be.

Az a választó, aki a választóhelyiségben komoly, elsősorban egészségügyi okokból nem képes megjelenni, jogosult megkérni a községet és a választás napján a körzeti választóbizottságot a szavazás mozgóurnával történő lefolytatására, de csak annak a választókörzetnek területén, amelyre a körzeti választóbizottság fel lett állítva.
A novemberi választásokon a következő 4 évre döntjük el, ki irányítja majd a városunkat, ki hozza meg a fontosabb döntéseket. Az önök lehetősége beleszólni, kit tartanak a legfelkészültebb vezetőnek és milyen testületet látnának szívesen. Egy jó alkalom ez felszámolni a széthúzást és olyan összetartó képviselőtestületet választani, amely egy irányba húzza a város szekerét.

Spread the love