AKO VOLIŤ? – HOGYAN VÁLASSZUNK?

 

Ako vlastne a prečo volíme?
Voliť môžeme v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 hodiny

Voliť môžu tí, ktorí majú v meste trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili vek 18 rokov. Volič môže voliť v tom volebnom obvode, kde je evidovaný v zozname voličov. Volič je povinný svoju totožnosť preukázať občianskym preukazom.

Komárno je rozdelené na 3 časti:

1. volebný obvod: Nová Stráž – možno zvoliť 1 poslanca

2. volebný obvod: Západná časť Komárna, Nová Osada a Hadovce – možno zvoliť 12 poslancov

3. volebný obvod: Východná časť Komárna, Alžbetin ostrov, mestské časti Kava, Ďulov Dvor, Malá Iža,   Nová Osada a Harčáš – možno zvoliť 12 poslancov

Na hlasovací lístku môže volič zakrúžkovať aj menej ako 12 kandidátov.
Ak však zakrúžkuje viac ako 12 kandidátov, jeho hlas bude bezplatný.

Na hlasovacom lístku pre voľbu primátora mesta môže volič zakrúžkovať
len jediného kandidáta.

Volič, ktorý sa z vážnych, najmä zdravotných dôvodov nedokáže dostaviť do hlasovacej miestnosti, je oprávnený požiadať obec, resp. v deň volieb okrskovú volebnú komisiu o možnosť hlasovania pomocou prenosnej urny – môže tak však urobiť len na území volebného obvodu danej okrskovej volebnej komisie.
V októbrových voľbách rozhodneme o tom, kto bude riadiť naše mesto počas nasledujúcich štyroch rokov, kto bude prijímať dôležité rozhodnutia. Voľby sú vašou možnosťou vybrať si kandidáta, ktorého považujete za najschopnejšieho a najlepšie pripraveného viesť mesto, a aké zastupiteľstvo by ste podporili. Je to vynikajúca príležitosť na ukončenie rozporov, a zvoliť súdržné mestské zastupiteľstvo, ktoré posunie mesto tým správnym smerom.
.

 

Hogyan és miért választunk?

2022. október 29-én, szombaton 7:00-tól 20:00 óráig lehet szavazni

Azok szavazhatnak, akik állandó lakhellyel rendelkeznek és legkésőbb a választások napján betöltötték a 18. életévüket. A választó abban a választókörzetben szavazhat, amelyben a választók névjegyzékén fel van jegyezve. A választó köteles igazolni személyazonosságát.

Komárom 3 részre van osztva:

1. körzet, Őrsújfalu – 1 képviselőt lehet választani
2. körzet, Komárom nyugati része, +Kabátfalu és Gadóc – 12 képviselőt lehet választani
3. körzet, Komárom keleti része, +Erzsébet sziget, Kava, Gyulamajor, Kisizsa, Kabátfalu és Harcsás városrész – 12 képviselőt lehet választani

12-nél lehet kevesebb jelöltet karikázni, de ha több mint 12 jelölt van karikázva, úgy érvénytelen a szavazat.

A város polgármesterének megválasztására szolgáló szavazólapon a szavazó csak egyetlen jelölt sorszámát karikázhatja be.

Az a választó, aki a választóhelyiségben komoly, elsősorban egészségügyi okokból nem képes megjelenni, jogosult megkérni a községet és a választás napján a körzeti választóbizottságot a szavazás mozgóurnával történő lefolytatására, de csak annak a választókörzetnek területén, amelyre a körzeti választóbizottság fel lett állítva.
A novemberi választásokon a következő 4 évre döntjük el, ki irányítja majd a városunkat, ki hozza meg a fontosabb döntéseket. Az önök lehetősége beleszólni, kit tartanak a legfelkészültebb vezetőnek és milyen testületet látnának szívesen. Egy jó alkalom ez felszámolni a széthúzást és olyan összetartó képviselőtestületet választani, amely egy irányba húzza a város szekerét.

NÁŠ PROGRAM – PROGRAMUNK

NAŠE PLÁNY, CIELE A PREDSTAVY

Členovia zoskupenia Nezávislí za Komárno veria, že priama komunikácia s obyvateľmi nášho mesta, vzájomná úcta a súdržnosť sú kľúčom k tomu, aby sa mesto Komárno v nadchádzajúcich rokoch značne rozvíjalo. Sme presvedčení o tom, že komunálna politika má slúžiť občanom a členovia zastupiteľstva majú riešiť potreby Komárňanov a nie hájiť záujmy záujmových skupín a politických strán. Veríme v to, že komunálna politika nemá byť o planých rečiach a porážaní druhých, ale o spolupráci, hľadaní spoločných riešení, ktorých skutočnými víťazmi sú obyvatelia a mesto. Chceme byť ozajstnými zástupcami ľudí, riešiť problémy starých i mladých, Slovákov aj Maďarov. Budujeme Komárno, kde sa miestne podnikania cítia ako doma a ponúkajú možnosť na vytvorenie pracovných miest, a kde na každého podnikateľa platí rovnaký meter. Nasledujúce roky ponúkajú mnoho projektových možností, ktoré sú veľkou príležitosťou pre mesto. To si vyžaduje pripravený tím, v ktorom môžu byť názory rozdielne, ale ciele sú spoločné.

 

Rozvíjajúce sa Komárno – rozvoj mesta

♦ Podpora pri tvorbe nových pracovných miest aj s cieľom prilákať domov mladých ľudí
♦ Ďalšia rekonštrukcia pevnosti a jej efektívne využitie
♦ Starostlivosť o hmotné kultúrne dedičstvo, pokračovanie v ich obnove
♦ Rozvoj termálneho kúpaliska a plavárne
♦ Intenzívne využívanie finančných zdrojov z fondov a dotácií

 

Komárno, mesto kde sa dobre žije – životné prostredie

♦ Oprava chodníkov a ciest, presadzovanie vybudovania obchvatu na ministerstve
♦ Riešenie parkovania na sídliskách a v centre mesta
♦ Zelené Komárno – výsadba stromov rozširovanie zelene
♦ Efektívnejšie odpadové hospodárstvo, posilnenie triedenia odpadu so zapojením novej kompostárne a zberného dvora
♦ Efektívna hromadná doprava, naďalej bezplatná
♦ Ústretový prístup k cyklistike a budovanie ďalších cyklotrás

 

Silné Komárno – hospodárska tematika

♦ Podpora miestnych podnikateľov a živnostníkov
♦ Posilňovanie významu mesta v rámci regiónu
♦ UMR Nové Zámky – Komárno, územie udržateľného mestského rozvoja – dotácie z EU
♦ Aktívne oslovovanie investorov a podpora pre investície
♦ Euroregión Pons Danubii, združenie susediacich obcí, zabezpečenie zdrojov z fondov
♦ Združenie miest a obcí okresu Komárno (ZMOOK) – posilniť hlas regiónu

 

Starostlivé Komárno – sociálna oblasť

♦ Ďalšie byty pre mladé rodiny
♦ Ďalší rozvoj detských ihrísk
♦ Opatrovateľská služba, širokospektrálna podpora dôchodcov
♦ Pokračovanie programu verejných prác
♦ Kategorický prístup voči neprispôsobivým občanom

 

Aktívne Komárno – šport, školstvo

♦ Pokračovanie v rekonštrukcii základných a materských škôl
♦ Vitálne univerzitné mesto, aktívny kontakt s inštitúciou
♦ Podpora talentov, predovšetkým mladých ľudí
♦ Zabezpečiť možnosť aktívneho pohybu pre čo najviac Komárňanov
♦ Podpora činnosti športových klubov

 

Vitálne Komárno – kultúra, cestovný ruch

♦ Pokračovať v rekonštrukcii Mestského kultúrneho strediska
♦ Posilnenie festivalov v rámci celého regiónu, rozšírenie kalendára podujatí
♦ Občianske združenia – aktívny styk, zapájanie do organizovania podujatí a do rozhodovacieho procesu
♦ OOCR Podunajsko – posilnenie regiónu v oblasti cestovného ruchu, efektívne budovanie dizajnu
♦ Rozšírenie možností pre cykloturizmus a vodný turizmus


 

CÉLJAINK, TERVEINK, ELKÉPZELÉSEINK

A Függetlenek Komáromért csoport hisz abban, hogy a kölcsönös tisztelet, a lakosokkal való szoros kapcsolat és az összetartás a kulcsa annak, hogy Komárom város a következő években jelentős mértékben fejlődjön. Meggyőződésünk, hogy a városi testületnek nem érdekcsoportokat és pártérdekeket kell képviselni, hanem a Komáromiak igényeit és elképzeléseit. Hiszünk abban, hogy az önkormányzati munka nem a szócséplésről és mások legyőzéséről szól, hanem az együttműködésről és a megoldások közös kereséséről, aminek a lakosok és a város a nyertese. Képviselni szeretnénk minden Komáromit – fiatalt és szépkorút, magyart és szlovákot – egyaránt. Olyan Komáromot építünk, amiben a helyi vállalkozások otthon érzik magukat és lehetőséget kínálnak minél több munkahely kialakítására, ugyanakkor minden vállalkozót egyforma mércével mérnek. A következő évek még számos nagy pályázati lehetőség kínálkozik, ami a városnak egy komoly lehetőség. Ehhez egy felkészült és összetartó csapatra van szükség, ahol lehetnek eltérő vélemények, de a célok közösek.

 

Fejlődő Komárom – városfejlesztési témák

♦ Munkahelyteremtés segítése, fiatalok hazacsalogatása
♦ Erőd további felújítása és kihasználása
♦ Gondoskodás az épített örökségeinkről, folytatni a felújításokat
♦ Termálfürdő és az uszoda fejlesztése
♦ Pályázati források intenzív bevonása

 

Tiszta-élhető Komárom – életkörnyezet

♦ Utak, járdák felújításának folytatása, elkerülő út szorgalmazása a minisztériumban
♦ Parkolás rendezése a lakótelepi zónákban
♦ Környezetvédelem – fák ültetése a zöld bővítése
♦ Hulladékgazdálkodás hatékonyabbá tétele, szelektálás erősítése az új komposztáló és gyűjtőudvar bevonásával
♦ Hatékony tömegközlekedés, továbbra is ingyen
♦ Kerékpárbarát város, a kerékpárutak további építése

 

Erős Komárom – gazdasági témák

♦ Helyi kis- és középvállalkozások segítése
♦ A város regionális szerepének további erősítése
♦ Az Érsekújvár-Komárom UMR, városi fejlesztési körzet – uniós támogatások
♦ Pons Danubii eurorégió, szomszédos városok szövetsége, pályázati források
♦ Városok és falvak szövetsége Komáromi járás (ZMO KN) – erősíteni a régió hangját

 

Gondoskodó Komárom – szociális témák

♦ További start lakások fiatal családoknak
♦ Játszóterek további fejlesztése
♦ Idősgondozás, a nyugdíjasok széles körű támogatása
♦ Közmunkaprogram folytatása
♦ Határozott fellépés az összeférhetetlen lakosokkal

 

 Aktív Komárom – sport, oktatás

♦ Iskolák és óvodák felújításának folytatása
♦ Élő egyetemi város, aktív kapcsolat az intézménnyel
♦ Tehetséggondozás, elsősorban a fiatalok támogatása
♦ Mozgási lehetőség minél több Komárominak
♦ A sportklubok támogatása tevékenységükben

 
Élő Komárom – kultúra, turizmus

♦ A VMK felújításának folytatása
♦ Fesztiválok erősítése régiós vonatkozásban, éves rendezvénynaptár bővítése
♦ Civil szervezetek – aktív kapcsolat, bevonás a szervezésbe és a döntéshozatalba
♦ Dunamente TDM, a régió erősítése a turizmus terén, regionális arculatépítés
♦ A kerékpáros és vízi turizmus lehetőségeinek bővítése

 

 

O NÁS HOVORIA – RÓLUNK MONDJÁK

 

      Drahu DOBROVICSOVÁ, novinárka

Chodím po celom Slovensku, ale aj v iných krajinách, vidím ten rozdiel. Bola som nahnevaná a rozčarovaná z toho, keď Komárno, ktoré má nesmierny potenciál, len driemalo. Teraz vidím, že naše mesto sa prebudilo, rozvíja sa rastie. Pribúdajú investície. Samozrejme, každý kto niečo robí občas aj chyby, ale treba uznať, že toto tempo tu chýbalo, treba ho udržať, zvýšiť ho a pokračovať v práci. A ísť príkladom aj v tom, čo bolo pre uplynulé obdobie zásadné, dobrá spolupráca medzi Slovákmi a Maďarmi.


      Jozef ČERNEK, režisér Dramaťáku

Počas uplynulého obdobia išlo Komárno dobrým príkladom aj v tom, ako dobre tu spolu nažívajú Slováci a Maďari, a ako sa tieto dve kultúry navzájom posilňujú. Od mesta sme dostali veľkú podporu pre našu prácu, najmä od primátora mesta Bélu Keszegha, ktorý nás podporil po každej stránke. Dokonca aj tam, kde sa k takémuto kroku politik jeho formátu doteraz neodvážil. Postavil sa za nás na najvyšších miestach. Vnímam to ako dôkaz toho, že pred politikou dal prednosť človečenstvu. A tak si ja predstavujem dobré ho primátora mesta. Osobne si myslím, že každý Komárňan vníma a teší sa z veľkého rozvoja, ktorý tu nastal, mesto naozaj opeknieva.


  Miroslav JAŠKA, riaditeľ  Nemocnice

Som veľmi rád, že pri napĺňaní našich cieľov v nemocnici, ktoré sú pre všetkých ľudí viditeľné, fungovala aj vynikajúca spolupráca medzi mestom a komárňanskou nemocnicou. Takáto spolupráca nie je samozrejmosťou. Či sa už jednalo o podporu v rámci pandémie, pomoc pri vynovovaní areálu ako. Všetko sme dokázali ihneď riešiť. Musím vydvihnúť i fakt, že nás mesto Komárno na čele s pánom primátorom veľmi aktívne podporuje aj pri rozvoji a zveľaďovaní nemocnice. Primátor mesta, Béla Keszegh, nám pomohol aj s obnovou kalvárie, s terénnymi úpravami a nákupom dýchacích prístrojov. V čase kategorizácie nemocníc, s nami tvrdo bojoval na najvyšších miestach, aby si nemocnica udržala svoju pozíciu. Som rád, že mesto Komárno vrátane pána primátora stálo pri nás, keď sme začali proces obnovy a rekonštrukcie nemocnice.


         Viki RÁK LAKATOSOVÁ, herečka

Ako mamička dvoch malých synov mám obrovskú radosť, že moje deti majú nespočetné možnosti pre aktívnu zábavu. Novopostavené detské ihriská, kvalitné kultúrne podujatia pre deti výrazne posúvajú naše mesto vpred. Pri každej prechádzke mestom, som prekvapená pozitívnym rozvojom. Vynovené okolie MsKS, vynovený amfiteáter Dôstojnickeho pavilónu, množstvo kvalitných predstavení a koncertov sú dôkazom, že kultúra má v našom meste výnimočnú dôležitosť.


   Juraj BAČA, športovec

Naše mesto je potrebné reprezentovať aj navonok , a to nielen v Budapešti , ale aj v Bratislave a celom zahraničí . Len tak sa stane úspešným a zaradí sa medzi tie najlepšie miesta pre život. Pôsobenie Bélu Keszegha sledujem už 16 rokov , kedysi sme boli aj kolegovia v mestskom zastupiteľstve. Hovorí viacerými jazykmi a je dobrý vyjednávač. Z osobnej skúsenosti viem, že sa veľmi dobre orientuje v mnohých témach. Kedykoľvek ho v nejakej veci oslovím, vždy je v obraze. Je cieľavedomý a vždy dobre pripravený . Opäť ten správny človek na čele mesta !


  KRAVEC Magdika, nyugdíjas klub elnöke

A nyugdíjasok pontosan tudják, hogy kire számíthatnak, kik látogattak el hozzánk rendszeresen, és kik segítenek. Az elmúlt években mindhárom nyugdíjasklub fel lett újítva. Az önkormányzat folyamatosan segítette a nehezebb sorsú nyugdíjasokat. Szeretnénk a jövőben is érezni ezt a törődést.


  KOLLÁR Zoltán, vállalkozó

Az elmúlt években rendszeresen együttműködtünk Keszegh Bélával, hogy segíteni tudjunk a rászorulóknak. Mindig segítőkészségre és megértésre találtunk, több esetben jelen volt a terepen. Számomra ugyancsak fontos, hogy az egyházakkal is szoros kapcsolatot tart, rendszeres résztvevője a rendezvényeinknek, kellő odafigyeléssel áll ki a békés együttélés és kölcsönös tisztelet mellett. Bízom benne, hogy Komárom a következő években is tovább épül és szépül. Ehhez kell egy talpraesett vezető és egy jó csapat.


  LABODA Róbert, tanár, költő

Hogy miért karikázom Keszegh Bélát polgármesternek?! Egyszerű a válasz, merthogy általában a vezető pozíciókban lévő emberekben mindig az emberséget keresem. Azt a pontot, ahol túl tud nőni a tisztségén, a funkcióján. Fontosnak tartom, hogy az ember mindig, minden helyzetben emberként nyilvánuljon meg, soha ne felejtse el saját és az emberek méltóságát. Ebben mindenképp követendő példa a jelenlegi polgármesterünk – Keszegh Béla.

Azt is fontosnak tartom, hogy egy polgármesteri funkciót betöltő egyén legyen naprakész, kreatív és legfőképp pozitív személyiség, s az alkotás iránti vágya soha sem szűnjön meg. Azért karikázom Keszegh Bélát, mert komáromi lakosként sokszor lehettem rá büszke, amiért és ahogyan képviselte városunkat. Nem utolsó szempont az sem, hogy számára nem volt gond az sem, hogy milyen nyelven nyilatkozzon. Azért karikázom Keszegh Bélát, mert hiszek abban, hogy az alkotás még mindig menőbb dolog a rombolásnál.
Azért karikázom Keszegh Bélát, mert Komáromért, egy jó csapatban játszik!


  MESZLÉNYI István, vállalati igazgató

Nehéz évek vannak nem csak a vállalkozók, de az önkormányzatok mögött is. Gyorsan kellett alkalmazkodni a váratlan kihívásokhoz, amihez egy rátermett vezetőre és együttműködésre volt szükség. Örömmel láttam, hogy a nehézségek ellenére Komárom az elmúlt 2-3 évben dinamikusan fejlődött, szinte minden területen. Talán Ölveczky Ferenc polgármester óta nem láttunk ennyi fejlesztést városunkban. A város első embere partnere a minisztereknek, nyelvtudásának köszönhetően tájékozott. Folytatni kell az építkezést ebben a tempóban. Komáromnak most biztonságra, egy tapasztalt vezetőre és erős csapatmunkára van szüksége.


Marian MOLNÁR, Ing.

Mojou prioritou je aj naďalej rozvíjať pontenciál a budúcnosť mesta Komárno. Svoje priority chcem plniť s rozumom a srdcom pre všetkých občanov mesta a mestskej časti Nová Stráž, za ktorú nie len kandidujem, ale v ktorej aj žijem dlhé roky so svojou rodinou. Viem , že ako team sme spolu za posledné 4 roky dosiahli veľa a preto je to pre mňa ešte väčšou výzvou nevzdať sa a pokračovať po tejto ceste ďalej a nadviazať na dosiahnuté výsledky našej práce a tým vytvoriť naše mesto ešte krajším a lepším.

Legfontosabb feladat számomra továbbra is Komárom lehetőségeinek bővítése. Feladataimat ésszel és szívvel láttam el, és ezt kívánom tenni a jövőben is, Komárom és Örsújfalu minden polgára javára. Örsújfalun nem csupán képviselőkén indulok az önkormányzati választásokon, de hosszú évek óta itt élek a családommal. Tudom, hogy mint csapat az elmúlt négy évben sok eredmény tértünk el. Pontosan ezért fontos számomra, hogy ne adjuk fel, hanem folytassuk az elkezdett munkát, kapcsoljunk az eredményekhez új célokat, ezzel tegyük Komáromot, a mi városunkat szebbé és jobbá.

 1. volebný obvod – 1. választási körzet

Erik Vlček

Som 40-ročný kajakár. Odchovanec komárňanského kajakárskeho klubu, športovec Športového centra polície a člen slovenskej reprezentácie. Mojím posledným športovým úspechom je zisk bronzovej medaily na OH v Tokiu v disciplíne K4 na 500 m. Účasťou na 6 olympiádach som sa stal jedným z najvýznamnejších reprezentantov slovenského športu, čím som prekonal historický rekord. Môžem sa nazvať 10-násobným majstrom sveta a 11-násobným majstrom Európy. Celkovo som na svetových súťažiach získal 42 medailí. Celkovým počtom 2 strieborných a 2 bronzových medailí na mojich šiestich olympiádach som robil dobré meno rodnému mestu – Komárnu a stal som sa tak momentálne najúspešnejším slovenským olympionikom.

V športe som už preukázal svoju vytrvalosť a pripravenosť, teraz chcem slúžiť ďalšiemu vzostupu Komárna z postu mestského poslanca. V pozitívnych zmenách naštartovaných v posledných rokoch treba pokračovať, aj preto som sa pridal k silnému tímu Nezávislí pre Komárno. Týmto vás prosím o podporu, aby sa pod vedením Bélu Keszegha dynamický rozvoj Komárna ešte viac rozbehol.

40 éves kajakozó vagyok, a komáromi kajaksport saját neveltje, a szlovák rendőrség sportközpontjának sportolója, a szlovák válogatott tagja. Legfrissebb eredményem, hogy Tokióban a K4-es egység tagjaként 500 méteres távon bronzérmet szereztünk. A szlovákiai sport egyik legjelentősebb képviselője lettem azzal, hogy történelmi rekordot döntve 6 olimpián vettem részt. Tízszeres világbajnoknak, és 11-szeres Európa-bajnoknak mondhatom magam, világversenyeken összesen 42 érmet szereztem. Hat olimpiámon összesen 2 ezüst és 2 bronzéremmel öregbítettem szülővárosom, Komárom hírnevét, és lettem ezáltal jelenleg a legsikeresebb szlovákiai olimpikon.

A sportban már bizonyítottam kitartásomat, tettre készségemet, most pedig Komárom további felemelkedését szeretném szolgálni városi képviselőként. Az utóbbi években elindult pozitív változásokat folytatni kell, ezért csatlakoztam a komáromi függetlenek ütőképes csapatához. Ehhez kérem a támogatásukat, hogy Keszeg Béla vezetésével Komárom lendületes fejlődése még jobban felíveljen.

3. volebný obvod – 3. választási körzet