Bende Štefan, JUDr.

Mám 55 rokov a som rodený Komárňan. Od roku 1991 som ženatý a mám jedného syna.
Po ukončení strednej školy som absolvoval Právnickú fakultu na Univerzite Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Vyše 20 rokov som pôsobil v štátnej správe, a to v rôznych oblastiach. V súčasnosti
vykonávam advokátsku profesiu vo svojom rodnom meste. So svojimi skúsenosťami by som rád
pomohol môjmu rodnému mestu  pri výkone samosprávnej činnosti aj vo volebnom období 2022-2026.

V predošlom volebnom období som bol členom mestskej rady, podpredsedom komisie
územného plánovania a pre rozvoj mesta, zároveň som zodpovedne vykonával aj funkciu predsedu
dozornej rady v obchodnej spoločnosti KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.,
ktorú sa podarilo konsolidovať. Ako poverený poslanec na základe  poverenia Mesta Komárno som
sa zúčastnil na zasadnutiach vedenia KFC Komárno, aby som z hodnoverného zdroja informoval
vedenie mesta, ohľadom plánovanej rekonštrukcie futbalového štadióna KFC, ktorá sa od decembra
2022 konečne môže začať.

Aj v nasledujúcom volebnom období, tak ako v predošlom, by som sa chcel zodpovednou
prácou v samospráve pričiniť o to, aby občania nášho mesta mohli byť na svoje mesto hrdí.
Veľmi sa teším tomu, že v  predošlom volebnom období sa zmenila neefektívne fungujúca
samospráva na efektívnu, fungujúcu v prospech občanov a mesta, najmä ma teší efektívne
čerpanie fondov EU.

Z uvedeného dôvodu som sa s radosťou stal opäť súčasťou tímu nezávislých kandidátov
za poslancov do Mestského zastupiteľstva v Komárne. S podporou tohto tímu opäť kandiduje aj
súčasný primátor Mesta Komárno Béla Keszegh, ktorého považujem z odborného hľadiska za
najvhodnejšieho kandidáta na post primátora. Z tohto dôvodu naďalej podporujem tento tím,
aby sa  v budúcich komunálnych voľbách  z tohto tímu opäť dostalo čím viac poslancov do
mestského zastupiteľstva a mohlo as pokračovať v začatej práci.

Moje motto zostáva nezmenené: Namiesto prázdnych sľubov, čestne a zodpovedne v prospech
občanov a mesta !


55 éves vagyok, Komáromban születtem. 1991-től nős, van egy fiam.
A középiskola befejezése után a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem jogi karát végeztem el. Több mint húsz évet az állami szféra különböző területein tevékenykedtem.
Jelenleg szülővárosomban dolgozom ügyvédként. Tapasztalataimmal szeretnék segíteni
városomnak az önkormányzati munkában a 2022 – 2026 –os választási ciklusban is.

Az előző választási időszakban a városi tanács tagja voltam, a  területrendezési,
környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság alelnöke, valamint felelősségteljesen végeztem
a munkámat mint a városi vízkezelő vállalat (KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna,
a.s.) felügyelő tanács elnöke, amelyet sikerült konszolidálni. A képviselőtestület megbízásából mint
képviselő részt vettem a KFC vezetőségi ülésein, hogy megbízható forrásból információkat
szerezzek a  KFC stadion rekonstrukciójával kapcsolatban, amely végre 2022 decemberétől
elkezdődhet.

Úgy mint az előző választási időszakban is, szeretnék felelősségteljes önkormányzati
munkával hozzájárulni ahhoz, hogy a komáromiak büszkék lehessenek városukra. Nagyon örülök
annak, hogy a nem hatékonyan működő önkormányzat hatékonnyá vált és a polgárokat szolgálja.
Különösen örülök annak, hogy a város effektív módon meríti az uniós forrásokat. Ezért örömmel
csatlakoztam újra a Független Komáromért csoporthoz, már csak azért is, mert ennek a független
képviselőjelöltek alkotta csapatnak újra Keszegh Béla a  polgármester jelöltje, akit személyszerint
a legalkalmasabbnak tartok szakmailag a polgármesteri tiszt betöltésére. Ezért továbbra is
támogatom ezt a csapatot, hogy az elkövetkező önkormányzati választásokon újra minél több
független képviselő jusson be a képviselő testületbe és folytathassuk a megkezdett munkát.

Mottóm nem változott: Üres ígéretek helyett becsületesen és felelősségteljesen a polgárok
és a város érdekében !

2. volebný obvod – 2. választási körzet:

Spread the love