NÁŠ PROGRAM – PROGRAMUNK

NAŠE PLÁNY, CIELE A PREDSTAVY

Členovia zoskupenia Nezávislí za Komárno veria, že priama komunikácia s obyvateľmi nášho mesta, vzájomná úcta a súdržnosť sú kľúčom k tomu, aby sa mesto Komárno v nadchádzajúcich rokoch značne rozvíjalo. Sme presvedčení o tom, že komunálna politika má slúžiť občanom a členovia zastupiteľstva majú riešiť potreby Komárňanov a nie hájiť záujmy záujmových skupín a politických strán. Veríme v to, že komunálna politika nemá byť o planých rečiach a porážaní druhých, ale o spolupráci, hľadaní spoločných riešení, ktorých skutočnými víťazmi sú obyvatelia a mesto. Chceme byť ozajstnými zástupcami ľudí, riešiť problémy starých i mladých, Slovákov aj Maďarov. Budujeme Komárno, kde sa miestne podnikania cítia ako doma a ponúkajú možnosť na vytvorenie pracovných miest, a kde na každého podnikateľa platí rovnaký meter. Nasledujúce roky ponúkajú mnoho projektových možností, ktoré sú veľkou príležitosťou pre mesto. To si vyžaduje pripravený tím, v ktorom môžu byť názory rozdielne, ale ciele sú spoločné.

 

Rozvíjajúce sa Komárno – rozvoj mesta

♦ Podpora pri tvorbe nových pracovných miest aj s cieľom prilákať domov mladých ľudí
♦ Ďalšia rekonštrukcia pevnosti a jej efektívne využitie
♦ Starostlivosť o hmotné kultúrne dedičstvo, pokračovanie v ich obnove
♦ Rozvoj termálneho kúpaliska a plavárne
♦ Intenzívne využívanie finančných zdrojov z fondov a dotácií

 

Komárno, mesto kde sa dobre žije – životné prostredie

♦ Oprava chodníkov a ciest, presadzovanie vybudovania obchvatu na ministerstve
♦ Riešenie parkovania na sídliskách a v centre mesta
♦ Zelené Komárno – výsadba stromov rozširovanie zelene
♦ Efektívnejšie odpadové hospodárstvo, posilnenie triedenia odpadu so zapojením novej kompostárne a zberného dvora
♦ Efektívna hromadná doprava, naďalej bezplatná
♦ Ústretový prístup k cyklistike a budovanie ďalších cyklotrás

 

Silné Komárno – hospodárska tematika

♦ Podpora miestnych podnikateľov a živnostníkov
♦ Posilňovanie významu mesta v rámci regiónu
♦ UMR Nové Zámky – Komárno, územie udržateľného mestského rozvoja – dotácie z EU
♦ Aktívne oslovovanie investorov a podpora pre investície
♦ Euroregión Pons Danubii, združenie susediacich obcí, zabezpečenie zdrojov z fondov
♦ Združenie miest a obcí okresu Komárno (ZMOOK) – posilniť hlas regiónu

 

Starostlivé Komárno – sociálna oblasť

♦ Ďalšie byty pre mladé rodiny
♦ Ďalší rozvoj detských ihrísk
♦ Opatrovateľská služba, širokospektrálna podpora dôchodcov
♦ Pokračovanie programu verejných prác
♦ Kategorický prístup voči neprispôsobivým občanom

 

Aktívne Komárno – šport, školstvo

♦ Pokračovanie v rekonštrukcii základných a materských škôl
♦ Vitálne univerzitné mesto, aktívny kontakt s inštitúciou
♦ Podpora talentov, predovšetkým mladých ľudí
♦ Zabezpečiť možnosť aktívneho pohybu pre čo najviac Komárňanov
♦ Podpora činnosti športových klubov

 

Vitálne Komárno – kultúra, cestovný ruch

♦ Pokračovať v rekonštrukcii Mestského kultúrneho strediska
♦ Posilnenie festivalov v rámci celého regiónu, rozšírenie kalendára podujatí
♦ Občianske združenia – aktívny styk, zapájanie do organizovania podujatí a do rozhodovacieho procesu
♦ OOCR Podunajsko – posilnenie regiónu v oblasti cestovného ruchu, efektívne budovanie dizajnu
♦ Rozšírenie možností pre cykloturizmus a vodný turizmus


 

CÉLJAINK, TERVEINK, ELKÉPZELÉSEINK

A Függetlenek Komáromért csoport hisz abban, hogy a kölcsönös tisztelet, a lakosokkal való szoros kapcsolat és az összetartás a kulcsa annak, hogy Komárom város a következő években jelentős mértékben fejlődjön. Meggyőződésünk, hogy a városi testületnek nem érdekcsoportokat és pártérdekeket kell képviselni, hanem a Komáromiak igényeit és elképzeléseit. Hiszünk abban, hogy az önkormányzati munka nem a szócséplésről és mások legyőzéséről szól, hanem az együttműködésről és a megoldások közös kereséséről, aminek a lakosok és a város a nyertese. Képviselni szeretnénk minden Komáromit – fiatalt és szépkorút, magyart és szlovákot – egyaránt. Olyan Komáromot építünk, amiben a helyi vállalkozások otthon érzik magukat és lehetőséget kínálnak minél több munkahely kialakítására, ugyanakkor minden vállalkozót egyforma mércével mérnek. A következő évek még számos nagy pályázati lehetőség kínálkozik, ami a városnak egy komoly lehetőség. Ehhez egy felkészült és összetartó csapatra van szükség, ahol lehetnek eltérő vélemények, de a célok közösek.

 

Fejlődő Komárom – városfejlesztési témák

♦ Munkahelyteremtés segítése, fiatalok hazacsalogatása
♦ Erőd további felújítása és kihasználása
♦ Gondoskodás az épített örökségeinkről, folytatni a felújításokat
♦ Termálfürdő és az uszoda fejlesztése
♦ Pályázati források intenzív bevonása

 

Tiszta-élhető Komárom – életkörnyezet

♦ Utak, járdák felújításának folytatása, elkerülő út szorgalmazása a minisztériumban
♦ Parkolás rendezése a lakótelepi zónákban
♦ Környezetvédelem – fák ültetése a zöld bővítése
♦ Hulladékgazdálkodás hatékonyabbá tétele, szelektálás erősítése az új komposztáló és gyűjtőudvar bevonásával
♦ Hatékony tömegközlekedés, továbbra is ingyen
♦ Kerékpárbarát város, a kerékpárutak további építése

 

Erős Komárom – gazdasági témák

♦ Helyi kis- és középvállalkozások segítése
♦ A város regionális szerepének további erősítése
♦ Az Érsekújvár-Komárom UMR, városi fejlesztési körzet – uniós támogatások
♦ Pons Danubii eurorégió, szomszédos városok szövetsége, pályázati források
♦ Városok és falvak szövetsége Komáromi járás (ZMO KN) – erősíteni a régió hangját

 

Gondoskodó Komárom – szociális témák

♦ További start lakások fiatal családoknak
♦ Játszóterek további fejlesztése
♦ Idősgondozás, a nyugdíjasok széles körű támogatása
♦ Közmunkaprogram folytatása
♦ Határozott fellépés az összeférhetetlen lakosokkal

 

 Aktív Komárom – sport, oktatás

♦ Iskolák és óvodák felújításának folytatása
♦ Élő egyetemi város, aktív kapcsolat az intézménnyel
♦ Tehetséggondozás, elsősorban a fiatalok támogatása
♦ Mozgási lehetőség minél több Komárominak
♦ A sportklubok támogatása tevékenységükben

 
Élő Komárom – kultúra, turizmus

♦ A VMK felújításának folytatása
♦ Fesztiválok erősítése régiós vonatkozásban, éves rendezvénynaptár bővítése
♦ Civil szervezetek – aktív kapcsolat, bevonás a szervezésbe és a döntéshozatalba
♦ Dunamente TDM, a régió erősítése a turizmus terén, regionális arculatépítés
♦ A kerékpáros és vízi turizmus lehetőségeinek bővítése

 

 

Spread the love