Ondrej Gajdáč, Mgr.


Ondrej Gajdáč, rodák z Komárna, je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1997 je riaditeľom Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne, kde sa významnou mierou pričinil o skvalitnenie podmienok pre štúdium. Počas jeho pôsobenia bola v gymnáziu v roku 2005 vybudovaná nadstavba na budove školy, čím vznikli 4 moderné odborné učebne, ďalšie 3 učebne a kabinety pre učiteľov. V roku 2018 bola vybudovaná moderná telocvičňa a v roku 2019 bola kompletne zrekonštruovaná celá budova gymnázia.
Od detstva pôsobí v Klube vodného póla v Komárne. Najprv ako hráč, neskôr dlhé obdobie ako tréner a v súčasnosti ako predseda klubu. Ako tréner sa výraznou mierou spolupodieľal aj na výchove mnohých reprezentantov Slovenskej republiky. V rokoch 1989 až 2008 bol trénerom reprezentačného družstva juniorov a neskôr mužov SR, s ktorými sa zúčastnil na 15-tich majstrovstvách Európy a Sveta a dosiahol doteraz najlepšie výsledky v histórii Slovenska.

Od roku 2006 je poslancom Mestského zastupiteľstva v Komárne. V tomto volebnom období 2018 až 2022 pôsobí aj ako zástupca primátora mesta predovšetkým pre oblasť školstva a športu. Ako viceprimátor sa okrem iného veľkou mierou pričinil aj o významné investície v uvedených oblastiach napr. rekonštrukcie školských kuchýň, budov či areálov materských a základných škôl, obnovu školských telocviční, vybudovanie a obnovu športovísk a športových areálov v meste i na školách ale aj budovanie infraštruktúry, chodníkov, ciest ďalšie.
V budúcnosti by chcel využiť svoje skúsenosti a schopnosti nielen v uvedených oblastiach, ale tak ako aj v uplynulých rokoch, v prospech všetkých občanov Komárna.

Komáromi születésű, tanulmányait a Pozsonyi Komensky Egyetemen végezte. 1997-től igazgatója a Komáromi Jaroslav Šulek Gimnáziumnak, ahol jelentős részt vállalt a tanulás feltételei minőségének javításában. Az ő vezetése alatt 2005-ben a gimnázium épületét egy emelettel bővítették. 2018-ban felépült egy modern tornaterem 2019-ben pedig felújították a gimnázium teljes épületét. Gyermekkora óta tagja a vízilabda szakosztálynak, kezdetben, mint játékos, majd edző, jelenleg pedig ő a szakosztály elnöke. Edzőként jelentős mértékben hozzájárult számos sikeres válogatott játékos kineveléséhez. 1989 és 2008 között a szlovák junior válogatott, majd férfi válogatott edzője lett. Ezekkel a csapatokkal 15 világ és Európa bajnokságon vett részt, és érte el a sporttörténet eddigi legjobb szlovákiai eredményeit.

2006-tól Komárom képviselő testületének tagja. 2018-2022 között a sport és oktatás ügyekért felelős alpolgármester. Ebben a tisztségében jelentős részt vállalt az iskolaügyben elvégzett nagy ivesztíciók megvalósításában, mint például az iskolakonyhák felújítása, iskola és óvodaépületek, tornatermek iskolaudvarok, sportpályák revitalizációja, felújítása. Nem kevésbé fontos a városi utak, járdák és egyéb felújításokban végzett munkája sem.
A következő időszakban tapasztalatait nem csak az említett területeken szeretné kamatoztatni. Mint ahogy azt az elmúlt években is tette, szeretné minden komáromi polgár javát szolgálni.

2. volebný obvod – 2. választási körzet:

Spread the love