Vetter Ján, Ing.


Narodil som sa v roku 1964 v Želiezovciach. Zmaturoval som na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Komárne, inžiniersky diplom som získal na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia som sa v roku 1988 vrátil do Komárna, do svojej niekdajšej alma mater, kde som sa zamestnal ako učiteľ odborných predmetov. Od roku 2002 pôsobím vo funkcii riaditeľa Strednej priemyselnej školy.

Som ženatý, moja manželka je geodetka, dcéra pôsobí ako špeciálna pedagogička, syn je strojný inžinier. Od roku 2014 som poslancom mestského zastupiteľstva, bol som členom finančnej komisie a v poslednom období komisie školstva a kultúry a mestskej rady.

1964-ben születtem, Zselízen. A komáromi Gépipari Szakközépiskolában érettségiztem, majd a pozsonyi Szlovák Műszaki Főiskola Gépészmérnöki karán szereztem mérnöki oklevelet. A főiskola elvégzése után, 1988-ban visszatértem Komáromba, egykori iskolámba, ahol mint szaktanár helyezkedtem el. 2002-től vagyok az Ipari Szakközépiskola igazgatója.

Nős vagyok, feleségem földmérő, lányunk gyógypedagógus, fiunk gépészmérnök. 2014-től vagyok városi képviselő, tagja voltam a pénzügyi bizottságnak, majd az oktatásügyi és kulturális bizottságnak és a városi tanácsnak is.

2. volebný obvod – 2. választási körzet:

Spread the love